Tỉnh Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư công

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, tính đến ngày 4/8/2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh đạt 39,6% kế hoạch, chưa đạt so với yêu cầu đề ra của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Đối với các dự án chậm tiến độ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ đề xuất UBND tỉnh xem xét không bố trí kế hoạch vốn năm 2022.

Để đảm bảo thực hiện mục tiêu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng để đảm bảo giải ngân hết số vốn được giao đúng thời gian quy định.

Tỉnh Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư công

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị đôn đốc các đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công xây dựng bám sát bảng tiến độ thực hiện của từng dự án, khẩn trương lập kế hoạch thực hiện; có giải pháp tập trung tối đa nhân, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ.

Trước ngày 30/9/2021, đề nghị các đơn vị rà soát, lập danh mục các dự án chuyển tiếp có tỷ lệ giải ngân dưới 60%, các dự án khởi công mới có tỷ lệ giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn bố trí, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Đối với các dự án chậm tiến độ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ đề xuất UBND tỉnh xem xét không bố trí kế hoạch vốn năm 2022 cho dự án.

5/5-1 đánh giá